A citation-based method for searching scientific literature

Matthias S Matter, Obinna Chijioke, Spasenija Savic, Lukas Bubendorf. Transl Lung Cancer Res 2020
Times Cited: 3Nobuyuki Katakami, Shinji Atagi, Koichi Goto, Toyoaki Hida, Takeshi Horai, Akira Inoue, Yukito Ichinose, Kunihiko Koboyashi, Koji Takeda, Katsuyuki Kiura, Kazuto Nishio, Yoko Seki, Ryuichi Ebisawa, Mehdi Shahidi, Nobuyuki Yamamoto. J Clin Oncol 2013
Times Cited: 254
List of shared articlesTimes cited