A citation-based method for searching scientific literature

Adam Nunn, Christian Otto, Peter F Stadler, David Langenberger. Brief Bioinform 2021
Times Cited: 7Aaron R Quinlan, Ira M Hall. Bioinformatics 2010
Times Cited: 11729
List of shared articlesTimes cited

Benchmarking DNA methylation analysis of 14 alignment algorithms for whole genome bisulfite sequencing in mammals.
Wentao Gong, Xiangchun Pan, Dantong Xu, Guanyu Ji, Yifei Wang, Yuhan Tian, Jiali Cai, Jiaqi Li, Zhe Zhang, Xiaolong Yuan. Comput Struct Biotechnol J 2022
1