A citation-based method for searching scientific literature

Antonia Christodoulaki, Annekatrien Boel, Maoxing Tang, Chloë De Roo, Dominic Stoop, Björn Heindryckx. Front Endocrinol (Lausanne) 2021
Times Cited: 3Yao Xu, Yingli Shi, Jing Fu, Min Yu, Ruizhi Feng, Qing Sang, Bo Liang, Biaobang Chen, Ronggui Qu, Bin Li, Zheng Yan, Xiaoyan Mao, Yanping Kuang, Li Jin, Lin He, Xiaoxi Sun, Lei Wang. Am J Hum Genet 2016
Times Cited: 91
List of shared articlesTimes cited

Identification of Novel Biallelic TLE6 Variants in Female Infertility With Preimplantation Embryonic Lethality.
Manyu Zhang, Chunyu Liu, Beili Chen, Mingrong Lv, Huijuan Zou, Yajing Liu, Yang Gao, Tianjuan Wang, Qiong Xing, Yutong Zhu,[...]. Front Genet 2021
1