A citation-based method for searching scientific literature

Antonia Christodoulaki, Annekatrien Boel, Maoxing Tang, Chloë De Roo, Dominic Stoop, Björn Heindryckx. Front Endocrinol (Lausanne) 2021
Times Cited: 3Qing Sang, Bin Li, Yanping Kuang, Xueqian Wang, Zhihua Zhang, Biaobang Chen, Ling Wu, Qifeng Lyu, Yonglun Fu, Zheng Yan, Xiaoyan Mao, Yao Xu, Jian Mu, Qiaoli Li, Li Jin, Lin He, Lei Wang. Am J Hum Genet 2018
Times Cited: 74
List of shared articlesTimes cited

Identification of Novel Biallelic TLE6 Variants in Female Infertility With Preimplantation Embryonic Lethality.
Manyu Zhang, Chunyu Liu, Beili Chen, Mingrong Lv, Huijuan Zou, Yajing Liu, Yang Gao, Tianjuan Wang, Qiong Xing, Yutong Zhu,[...]. Front Genet 2021
1