A citation-based method for searching scientific literature

Miner Yang, Gaowen Chen, Kunjie Gao, Yifeng Wang. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Hironori Tsuzura, Takuya Genda, Shunsuke Sato, Ayato Murata, Yoshio Kanemitsu, Yutaka Narita, Sachiko Ishikawa, Tetsu Kikuchi, Masashi Mori, Katsuharu Hirano, Katsuyori Iijima, Ryo Wada, Takafumi Ichida. Int J Mol Sci 2014
Times Cited: 23
List of shared articlesTimes cited

Prognostic Implication of a Novel Metabolism-Related Gene Signature in Hepatocellular Carcinoma.
Chaoyan Yuan, Mengqin Yuan, Mingqian Chen, Jinhua Ouyang, Wei Tan, Fangfang Dai, Dongyong Yang, Shiyi Liu, Yajing Zheng, Chenliang Zhou,[...]. Front Oncol 2021
0