A citation-based method for searching scientific literature

Tingsen Benson Lim, Sik Yin Roger Foo, Ching Kit Chen. Genes (Basel) 2021
Times Cited: 7Jizi Zhou, Yu Xiong, Xinran Dong, Huijun Wang, Yanyan Qian, Duan Ma, Xiaotian Li. Exp Ther Med 2021
Times Cited: 5
List of shared articlesTimes cited

The effect of maternal polycyclic aromatic hydrocarbons exposure and methylation levels of congenital heart diseases-candidate genes on the risk of congenital heart diseases.
Nana Li, Lu Li, Zhen Liu, Ying Deng, Meixian Wang, Jinju Zhao, Shengli Zeng, Hong Kang, Yanping Wang, Jun Zhu,[...]. Prenat Diagn 2022
0

Epigenetics and Congenital Heart Diseases.
Léa Linglart, Damien Bonnet. J Cardiovasc Dev Dis 2022
1