A citation-based method for searching scientific literature

Shuang Zhao, Xinghong Xian, Panwen Tian, Weimin Li, Ke Wang, Yalun Li. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Caicun Zhou, Yi-Long Wu, Gongyan Chen, Jifeng Feng, Xiao-Qing Liu, Changli Wang, Shucai Zhang, Jie Wang, Songwen Zhou, Shengxiang Ren, Shun Lu, Li Zhang, Chengping Hu, Chunhong Hu, Yi Luo, Lei Chen, Ming Ye, Jianan Huang, Xiuyi Zhi, Yiping Zhang, Qingyu Xiu, Jun Ma, Li Zhang, Changxuan You. Lancet Oncol 2011
Times Cited: 2944
List of shared articlesTimes cited

Treatment efficacy of HER2-mutant lung adenocarcinoma by immune checkpoint inhibitors: a multicenter retrospective study.
Xiangling Chu, Huiping Qiang, Mengqing Xie, Xing Li, Jing Zhao, Yan Wu, Juan Zhou, Jinyan Ye, Chao Zhao, Chaonan Han,[...]. Cancer Immunol Immunother 2021
1