A citation-based method for searching scientific literature

Shuang Zhao, Xinghong Xian, Panwen Tian, Weimin Li, Ke Wang, Yalun Li. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Martin Reck, Delvys Rodríguez-Abreu, Andrew G Robinson, Rina Hui, Tibor Csőszi, Andrea Fülöp, Maya Gottfried, Nir Peled, Ali Tafreshi, Sinead Cuffe, Mary O'Brien, Suman Rao, Katsuyuki Hotta, Melanie A Leiby, Gregory M Lubiniecki, Yue Shentu, Reshma Rangwala, Julie R Brahmer. N Engl J Med 2016
Times Cited: 5142
List of shared articlesTimes cited

Treatment efficacy of HER2-mutant lung adenocarcinoma by immune checkpoint inhibitors: a multicenter retrospective study.
Xiangling Chu, Huiping Qiang, Mengqing Xie, Xing Li, Jing Zhao, Yan Wu, Juan Zhou, Jinyan Ye, Chao Zhao, Chaonan Han,[...]. Cancer Immunol Immunother 2021
1