A citation-based method for searching scientific literature

Shuang Zhao, Xinghong Xian, Panwen Tian, Weimin Li, Ke Wang, Yalun Li. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Sally C M Lau, Aline Fusco Fares, Lisa W Le, Kate M Mackay, Spencer Soberano, Sze Wah Chan, Elliot Smith, Malcolm Ryan, Ming Sound Tsao, Penelope A Bradbury, Prodipto Pal, Frances A Shepherd, Geoffrey Liu, Natasha B Leighl, Adrian G Sacher. Clin Lung Cancer 2021
Times Cited: 16
List of shared articlesTimes cited

Treatment efficacy of HER2-mutant lung adenocarcinoma by immune checkpoint inhibitors: a multicenter retrospective study.
Xiangling Chu, Huiping Qiang, Mengqing Xie, Xing Li, Jing Zhao, Yan Wu, Juan Zhou, Jinyan Ye, Chao Zhao, Chaonan Han,[...]. Cancer Immunol Immunother 2021
1