A citation-based method for searching scientific literature

Zhifa Shen, Bowen Liu, Biting Wu, Hongyin Zhou, Xiangyun Wang, Jinling Cao, Min Jiang, Yingying Zhou, Feixia Guo, Chang Xue, Zai-Sheng Wu. Commun Biol 2021
Times Cited: 4Ivano Legnini, Gaia Di Timoteo, Francesca Rossi, Mariangela Morlando, Francesca Briganti, Olga Sthandier, Alessandro Fatica, Tiziana Santini, Adrian Andronache, Mark Wade, Pietro Laneve, Nikolaus Rajewsky, Irene Bozzoni. Mol Cell 2017
Times Cited: 1224
List of shared articlesTimes cited

FMRP ligand circZNF609 destabilizes RAC1 mRNA to reduce metastasis in acral melanoma and cutaneous melanoma.
Qingfeng Shang, Haizhen Du, Xiaowen Wu, Qian Guo, Fenghao Zhang, Ziqi Gong, Tao Jiao, Jun Guo, Yan Kong. J Exp Clin Cancer Res 2022
0