A citation-based method for searching scientific literature

Rui She, Xiaohui Wang, Zhoubin Zhang, Jinghua Li, Jingdong Xu, Hua You, Yan Li, Yuan Liang, Shan Li, Lina Ma, Xinran Wang, Xiuyuan Chen, Peien Zhou, Joseph Lau, Yuantao Hao, Huan Zhou, Jing Gu. Front Public Health 2021
Times Cited: 7Eskild Petersen, David Hui, Davidson H Hamer, Lucille Blumberg, Lawrence C Madoff, Marjorie Pollack, Shui Shan Lee, Susan McLellan, Ziad Memish, Ira Praharaj, Sean Wasserman, Francine Ntoumi, Esam Ibraheem Azhar, Timothy D Mchugh, Richard Kock, Guiseppe Ippolito, Ali Zumla, Marion Koopmans. Int J Infect Dis 2020
Times Cited: 31
List of shared articlesTimes cited

2