A citation-based method for searching scientific literature

Katarzyna Grudlewska-Buda, Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Ewa Wałecka-Zacharska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Katarzyna Buszko, Kamil Leis, Klaudia Juszczuk, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Krzysztof Skowron. J Clin Med 2021
Times Cited: 5Lirong Zou, Feng Ruan, Mingxing Huang, Lijun Liang, Huitao Huang, Zhongsi Hong, Jianxiang Yu, Min Kang, Yingchao Song, Jinyu Xia, Qianfang Guo, Tie Song, Jianfeng He, Hui-Ling Yen, Malik Peiris, Jie Wu. N Engl J Med 2020
Times Cited: 2876
List of shared articlesTimes cited

Repeat laboratory testing of SARS-CoV-2 is necessary to diagnose COVID-19.
Guilong Zhuang, Xueting Ou, Liyang Zhou, Xingfei Pan, Guohang Li. J Infect Public Health 2021
0