A citation-based method for searching scientific literature

Min Cai, Ge Dang, Xiaolin Su, Lin Zhu, Xue Shi, Sixuan Che, Xiaoyong Lan, Xiaoguang Luo, Yi Guo. Front Aging Neurosci 2021
Times Cited: 3Andrea Antal, Walter Paulus. Front Hum Neurosci 2013
Times Cited: 265
List of shared articlesTimes cited

Novel Non-invasive Transcranial Electrical Stimulation for Parkinson's Disease.
Rui Ni, Ye Yuan, Li Yang, Qiujian Meng, Ying Zhu, Yiya Zhong, Zhenqian Cao, Shengzhao Zhang, Wenjun Yao, Daping Lv,[...]. Front Aging Neurosci 2022
0