A citation-based method for searching scientific literature

Yoshiaki Kinoshita, Takato Ikeda, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Masaki Fujita, Takashi Ogura, Kentaro Watanabe, Hiroshi Ishii. Respir Res 2021
Times Cited: 1Masahiro Yanagiya, Masaaki Sato, Shun Kawashima, Hideki Kuwano, Kazuhiro Nagayama, Jun-Ichi Nitadori, Masaki Anraku, Jun Nakajima. Ann Thorac Surg 2016
Times Cited: 8
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0