A citation-based method for searching scientific literature

Yoshiaki Kinoshita, Takato Ikeda, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Masaki Fujita, Takashi Ogura, Kentaro Watanabe, Hiroshi Ishii. Respir Res 2021
Times Cited: 1Hiroshi Ishii, Kentaro Watanabe, Hisako Kushima, Tomohisa Baba, Satoshi Watanabe, Yoshihito Yamada, Toru Arai, Kenji Tsushima, Yasuhiro Kondoh, Yutaro Nakamura, Yasuhiro Terasaki, Akira Hebisawa, Takeshi Johkoh, Fumikazu Sakai, Tamiko Takemura, Yoshinori Kawabata, Takashi Ogura. Respir Med 2018
Times Cited: 32
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0