A citation-based method for searching scientific literature

Ana Guerrero, Bart De Strooper, I Lorena Arancibia-C├írcamo. Trends Neurosci 2021
Times Cited: 21Kristina G Witcher, Chelsea E Bray, Titikorn Chunchai, Fangli Zhao, Shane M O'Neil, Alan J Gordillo, Warren A Campbell, Daniel B McKim, Xiaoyu Liu, Julia E Dziabis, Ning Quan, Daniel S Eiferman, Andy J Fischer, Olga N Kokiko-Cochran, Candice Askwith, Jonathan P Godbout. J Neurosci 2021
Times Cited: 46
List of shared articlesTimes cited


Modulation of Sirt1-mTORC1 Pathway in Microglia Attenuates Retinal Ganglion Cell Loss After Optic Nerve Injury.
Qianxue Mou, Ke Yao, Meng Ye, Bowen Zhao, Yuanyuan Hu, Xiaotong Lou, Huixia Li, Hong Zhang, Yin Zhao. J Inflamm Res 2021
1