A citation-based method for searching scientific literature

Li-Shi Li, Xiang-Yu Guo, Kun Sun. World J Gastroenterol 2021
Times Cited: 2Ryan Lister, Ronan C O'Malley, Julian Tonti-Filippini, Brian D Gregory, Charles C Berry, A Harvey Millar, Joseph R Ecker. Cell 2008
Times Cited: 1578
List of shared articlesTimes cited

Msuite2: All-in-one DNA methylation data analysis toolkit with enhanced usability and performance.
Lishi Li, Yunyun An, Li Ma, Mengqi Yang, Pengxiang Yuan, Xiaojian Liu, Xin Jin, Yu Zhao, Songfa Zhang, Xin Hong,[...]. Comput Struct Biotechnol J 2022
0