A citation-based method for searching scientific literature

Dandan Zhao, Yijun Huang, Huixiang Ouyang, Bingfang Shi, Suping Li, Shengyu Chen, Shulin Zhao. Talanta 2022
Times Cited: 1Toshihide Kurihara, Deokho Lee, Ari Shinojima, Taku Kinoshita, Saori Nishizaki, Yoko Arita, Yuki Hidaka, Yasuyo Nishi, Yoshinori Shirakawa, Sho Kimura, Yukari Tsuneyoshi, Hidemasa Torii, Kazuo Tsubota, Kazuno Negishi. PLoS One 2021
Times Cited: 2
List of shared articlesTimes cited