A citation-based method for searching scientific literature

Stephanie Chrysanthou, Qin Tang, Joun Lee, Samuel J Taylor, Yilin Zhao, Ulrich Steidl, Deyou Zheng, Meelad M Dawlaty. Nucleic Acids Res 2022
Times Cited: 5Yawei Gao, Jiayu Chen, Ke Li, Tong Wu, Bo Huang, Wenqiang Liu, Xiaochen Kou, Yu Zhang, Hua Huang, Yonghua Jiang, Chao Yao, Xiaolei Liu, Zhiwei Lu, Zijian Xu, Lan Kang, Jun Chen, Hailin Wang, Tao Cai, Shaorong Gao. Cell Stem Cell 2013
Times Cited: 243
List of shared articlesTimes cited

Tet1 Suppresses p21 to Ensure Proper Cell Cycle Progression in Embryonic Stem Cells.
Stephanie Chrysanthou, Julio C Flores, Meelad M Dawlaty. Cells 2022
1