A citation-based method for searching scientific literature

Yiting Dong, Jiachen Xu, Boyang Sun, Jie Wang, Zhijie Wang. Mol Diagn Ther 2022
Times Cited: 5Alexander Drilon, Jeffrey W Clark, Jared Weiss, Sai-Hong Ignatius Ou, D Ross Camidge, Benjamin J Solomon, Gregory A Otterson, Liza C Villaruz, Gregory J Riely, Rebecca S Heist, Mark M Awad, Geoffrey I Shapiro, Miyako Satouchi, Toyoaki Hida, Hidetoshi Hayashi, Danielle A Murphy, Sherry C Wang, Sherry Li, Tiziana Usari, Keith D Wilner, Paul K Paik. Nat Med 2020
Times Cited: 159
List of shared articlesTimes cited

MET alterations in advanced pulmonary sarcomatoid carcinoma.
Chen Gong, Huihua Xiong, Kai Qin, Jianhua Wang, Yi Cheng, Jing Zhao, Jing Zhang. Front Oncol 2022
0

Integrative genomic analysis of drug resistance in MET exon 14 skipping lung cancer using patient-derived xenograft models.
Yunhua Xu, Linping Gu, Yingqi Li, Ruiying Zhao, Hong Jian, Wenhui Xie, Liu Liu, Huiwen Wu, Fang Ren, Yuchen Han,[...]. Front Oncol 2022
0