A citation-based method for searching scientific literature

L J Chapman, J P Chapman, M L Raulin. J Abnorm Psychol 1976
Times Cited: 925







List of shared articles



Times cited

Shared and distinct reward neural mechanisms among patients with schizophrenia, major depressive disorder, and bipolar disorder: an effort-based functional imaging study.
Yan-Yu Wang, Yi Wang, Jia Huang, Xi-He Sun, Xi-Zhen Wang, Shu-Xian Zhang, Guo-Hui Zhu, Simon S Y Lui, Eric F C Cheung, Hong-Wei Sun,[...]. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2022
2

Expanding the positivity offset theory of anhedonia to the psychosis continuum.
Marcel Riehle, Matthias Pillny, Tania M Lincoln. Schizophrenia (Heidelb) 2022
1

Altered neural mechanism of social reward anticipation in individuals with schizophrenia and social anhedonia.
Yi-Jing Zhang, Hui-Xin Hu, Ling-Ling Wang, Xuan Wang, Yi Wang, Jia Huang, Ya Wang, Simon S Y Lui, Li Hui, Raymond C K Chan. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2022
1

Physical and social anhedonia in female adolescents: A factor analysis of self-report measures.
Xi Yang, Melynda D Casement, Kate E Keenan, Alison E Hipwell, Amanda E Guyer, Erika E Forbes. Emotion 2022
0

The Transdiagnostic Nature of Social Anhedonia: Historical and Current Perspectives.
Diane Carol Gooding, Madeline Pflum. Curr Top Behav Neurosci 2022
1


Swedish Universities Scales of Personality: Relation to Other Personality Instruments.
Tomas Fagerberg, Erik Söderman, J Petter Gustavsson, Ingrid Agartz, Erik G Jönsson. Psychiatry Investig 2021
2


A novel construct of anhedonia revealed in a Chinese sample via the Revised Physical and Social Anhedonia Scales.
Qiongqiong Wu, Jiayue He, Shulin Fang, Panwen Zhang, Xingwei Luo, Jianghua Zhang, Yan Xiong, Fusheng Luo, Xiaosheng Wang, Shuqiao Yao,[...]. BMC Psychiatry 2020
1


Common Taxonomy of Traits and Symptoms: Linking Schizophrenia Symptoms, Schizotypy, and Normal Personality.
David C Cicero, Katherine G Jonas, Kaiqiao Li, Greg Perlman, Roman Kotov. Schizophr Bull 2019
17

A Transdiagnostic Perspective on Social Anhedonia.
Emma Barkus, Johanna C Badcock. Front Psychiatry 2019
39

Trajectories of schizotypy and their emotional and social functioning: An 18-month follow-up study.
Yi Wang, Hai-Song Shi, Wen-Hua Liu, Dong-Jie Xie, Fu-Lei Geng, Chao Yan, Ya Wang, Ya-Hui Xiao, Suzanne H W So, Chui-De Chiu,[...]. Schizophr Res 2018
14