A citation-based method for searching scientific literature

D N Frank, N R Pace. Annu Rev Biochem 1998
Times Cited: 344Eric M Phizicky, Anita K Hopper. Genes Dev 2010
Times Cited: 494
List of shared articlesTimes cited

Transfer RNA-derived small RNA: A rising star in oncology.
Jiao Li, Lei Zhu, Jian Cheng, Yong Peng. Semin Cancer Biol 2021
1

Pathological significance of tRNA-derived small RNAs in neurological disorders.
Chuan Qin, Pei-Pei Xu, Xin Zhang, Chao Zhang, Chang-Bin Liu, De-Gang Yang, Feng Gao, Ming-Liang Yang, Liang-Jie Du, Jian-Jun Li. Neural Regen Res 2020
8

tRNA-Derived Small RNAs and Their Potential Roles in Cardiac Hypertrophy.
Jun Cao, Douglas B Cowan, Da-Zhi Wang. Front Pharmacol 2020
5

tRNA-derived small non-coding RNAs in human disease.
Lei Zhu, Xuesha Liu, Wenchen Pu, Yong Peng. Cancer Lett 2018
33

Fluorescence-Based Real-Time Activity Assays to Identify RNase P Inhibitors.
Yu Chen, Xin Liu, Nancy Wu, Carol A Fierke. Methods Mol Biol 2017
1

Sharing the load: Mex67-Mtr2 cofunctions with Los1 in primary tRNA nuclear export.
Kunal Chatterjee, Shubhra Majumder, Yao Wan, Vijay Shah, Jingyan Wu, Hsiao-Yun Huang, Anita K Hopper. Genes Dev 2017
22

Export of Precursor tRNAIle from the Nucleus to the Cytoplasm in Human Cells.
Min Wei, Xia Zhao, Mi Liu, Meijuan Niu, Elias Seif, Lawrence Kleiman. PLoS One 2016
0

Biogenesis and Function of Transfer RNA-Related Fragments (tRFs).
Pankaj Kumar, Canan Kuscu, Anindya Dutta. Trends Biochem Sci 2016
179

Genome-wide screen uncovers novel pathways for tRNA processing and nuclear-cytoplasmic dynamics.
Jingyan Wu, Alicia Bao, Kunal Chatterjee, Yao Wan, Anita K Hopper. Genes Dev 2015
21